Responsible Consumption and Production is the 12th of the 17 Sustainable Development Goals. This SDG is to ensure that economic growth and development is coupled with responsible consumption and production patterns. This goal aims to reduce the environmental footprint of economic activities and to promote sustainable use of natural resources, while also ensuring that economic development is inclusive and benefits all sectors of society.

The targets of SDG 12 are:

 – Achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
– Halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses
– Double the rate of improvement in resource efficiency in order to achieve a sustainable flow of natural resources
– Achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle, in accordance with agreed international frameworks, and significantly reduce their release to air, water and soil in order to minimize their adverse impacts on human health and the environment
– Reduce the adverse per capita environmental impact of cities, including by paying special attention to air quality and municipal and other waste management
– Ensure that people everywhere have the relevant information and awareness for sustainable development and lifestyles in harmony with nature
– Encourage companies, especially large and transnational companies, to adopt sustainable practices and to integrate sustainability information into their reporting cycle
– Promote public procurement practices that are sustainable, in accordance with national policies and priorities

Cele SDG 12 to:

– Osiągnięcie zrównoważonego zarządzania i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych
– Zmniejszyć o połowę globalne marnotrawstwo żywności na osobę na poziomie detalicznym i konsumenckim oraz ograniczyć straty żywności w łańcuchach produkcji i dostaw, w tym straty po zbiorach
– Podwojenie tempa poprawy efektywności wykorzystania zasobów w celu osiągnięcia zrównoważonego przepływu zasobów naturalnych
– Osiągnięcie przyjaznego dla środowiska zarządzania chemikaliami i wszelkimi odpadami w całym ich cyklu życia, zgodnie z uzgodnionymi ramami międzynarodowymi, oraz znaczne ograniczenie ich uwalniania do powietrza, wody i gleby w celu zminimalizowania ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie i środowisko.
– Zmniejszenie niekorzystnego wpływu miast na środowisko w przeliczeniu na mieszkańca, w tym poprzez zwrócenie szczególnej uwagi na jakość powietrza oraz gospodarkę odpadami komunalnymi i innymi.
– Zapewnienie, że ludzie wszędzie posiadają odpowiednie informacje i świadomość na temat zrównoważonego rozwoju i stylu życia w harmonii z naturą
– Zachęcanie przedsiębiorstw, zwłaszcza dużych i ponadnarodowych, do stosowania zrównoważonych praktyk i włączania informacji o zrównoważonym rozwoju do cyklu sprawozdawczego
– Promować zrównoważone praktyki w zakresie zamówień publicznych, zgodnie z krajowymi politykami i priorytetami

Sustainible life

Sustainable consumption is the use of services and related products which respond to basic needs and which bring a better quality of life to people. This type of consumption minimizes the use of natural resources and toxic materials and reduces polluting emissions of waste over the life cycle of the service or product so as not to jeopardize the needs of future generations. 

Sustainable production is the creation of goods and services using processes and systems that are non-polluting, that conserve and preserve energy and natural resources, that are economically viable, safe and healthy for workers and consumers, and that are socially and creatively rewarding.

Download the booklet in English

MORE ABOUT FOOD WASTE. GAME

Food waste – discussion game

Food waste is a significant issue globally, with estimates suggesting that one-third of all food produced for human consumption is lost or wasted each year. This has significant environmental, social, and economic consequences, including increased greenhouse gas emissions, reduced food security, and increased costs for households and businesses.

Marnowanie żywności – gra dyskusyjna

Marnowanie żywności jest istotnym problemem na całym świecie, szacuje się, że jedna trzecia całej produkowanej żywności jest marnowana każdego roku. Ma to znaczące konsekwencje środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Marnowanie zwiększa emisję gazów cieplarnianych, zmniejsza bezpieczeństwo żywnościowe i zwiększa koszty gospodarstw domowych i przedsiębiorstw.